PRESTIGE dla Ciebie i Twojego domu!

Polityka prywatności

Informacja

o ochronie oraz przetwarzaniu danych osobowych przez Prestige Magdalena Kaczmarz
z siedzibą w Pszowie (dalej „Prestige”)

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku w porządku prawnym Polski oraz państw Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

W związku z tym uprzejmie informujemy, że Prestige występuje w charakterze Administratora Państwa danych osobowych, przekazanych w celu realizacji zawartych z Prestige umów lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Prezentujemy informację odnoszącą się do Administratora danych oraz przetwarzania przez Prestige danych osobowych.

  • Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prestige Magdalena Kaczmarz z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
ul. 26 Marca 3, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 647-24-25-589, e-mail: odo@prestige-bud.pl, tel. 32 4170835,

  • Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

– Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit „b” RODO
i w tym zakresie będzie to następowało wyłącznie w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przedstawienie oferty).

– Ponadto przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit „c” RODO
tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Prestige, np. w zakresie rozliczeń z organami skarbowymi.

– Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f’ RODO tj. w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Prestige – np. w celu umożliwienia bezpośredniego złożenia oferty, a więc prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego

  • Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

Wykonując działalność gospodarczą, Prestige przekazuje dane osobowe taki podmiotom jak:

– pracownicy i osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia)

– podwykonawcy

– podmioty świadczące usługi zarządzania systemem teleinformatycznym

– banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie

– organy państwowe (np. Urzędy Skarbowe)

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  • Okres przez który dane osobowe będą przechowywane.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przewidziany w Kodeksie cywilnym, nie mniej jednak niż przez okres wskazany na podstawie innych obowiązujących przepisów
np. minimalny okres przechowywania dokumentacji rozliczeniowej i mającej znaczenie dla rozliczeń podatkowych.

  • Osoba fizyczna, która przekazuje Administratorowi dane posiada prawo:

– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

– żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– wycofania zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

  • Każda osoba fizyczna, która przekazuje dane Administratorowi posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • Dane osobowe podawane są w celu realizacji umowy, w związku z czym podanie danych osobowych jest umownym warunkiem jej zawarcia. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora (np. prowadzenie rozliczeń podatkowych) podanie danych jest wymogiem ustawowym, zatem ich niepodanie może ponadto uniemożliwić Prestige realizowanie jego obowiązków prawnych.

  • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

– Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Z wyrazami szacunku

Prestige Magdalena Kaczmarz

Close Menu